Předseda klubu

Předseda klubu

Sám velký předseda klubu
20140927_174040.jpg
Místopředseda a revizor spolku
E-mail
Heslo

Stanovy klubu

Stanovy spolku

Military Games divize historických vozidel, z.s.Čl. I.
Název a sídlo spolek

1) Název spolku: Military Games divize historických vozidel, z.s.
2) Sídlo: Terronská942/5, 160 00 Praha 6


Čl. II.
Účel

Jehož účelem je zejména realizace sdružování zájemců o historická vozidla, účast na výstavách a soutěžích historických vozidel, pořádání výstav a soutěží historických vozidel a provádění dalších činností, jež souvisí se sběratelstvím historických vozidel a jejich propagací.Čl. III.
Členství
Vznik a zánik členství

1) Vznik členství:
a) Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18let, bez ohledu na státní příslušnost a právnická osoba, která podala přihlášku za člena, pokud bude její členství schváleno členskou schůzí spolku.
b) Členství ve spolku vzniká dnem, ve kterém se členská schůze spolku na přijetí člena usnesla.

2) Zánik členství člena spolku nastává v případě:
a) Zániku spolku.
b) Úmrtí člena – fyzické osoby.
c) Zániku právní subjektivity člena – právnické osoby.
d) Vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku, ke dni doručení oznámení o vystoupení.
e) Vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze spolku.
f) Nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené náhradní lhůtě.

3) Členství ve spolku je jednotné, členství různého druhu není přípustné.


4) Spolek vede seznam členů, do kterého zápisy provádí předseda představenstva spolku na základě usnesení členské schůze obsaženého v zápisech z členské schůze spolku. Seznam členů bude zpřístupněn k nahlédnutí v sídle či jiných prostorách spolku, případně i jiným způsobem dle uvážení předsedy spolku.Čl. IV.
Účel spolku, činnosti spolku a cílové skupiny lidí

1) Účel spolku:

Cílem sdružení je sdružování zájemců o historická vozidla, účast na výstavách a soutěžích historických vozidel, pořádání výstav a soutěží historických vozidel a provádění dalších činností, jež souvisí se sběratelstvím historických vozidel a jejich propagací.

2) Hlavní činnosti spolku:
a) Pořádání akci pro historická vozidla.
b) Pořádání akcí pro děti.
c) Výstavy a soutěže pro historická vozidla.
d) Sběratelstvím historických vozidel.
Čl. V.
Zásady činnosti spolku

1) Zásady činnosti spolku:
a) Podrobnosti o činnosti spolku upraví provozní řád, kompetenční řád, předpis upravující oběh účetních dokladů, předpis o účtování o majetku, odpisový plán a archivační řád, schválené členskou schůzí spolku.
b) Při své činnosti spolek spolupracuje s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami.
c) Spolek vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a provozním řádem.
d) Spolek vyvíjí činnost na území České republiky.

2) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže.

3) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

4) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Čl. VI.
Práva a povinností členů spolek

1) Práva členů spolku:
a) Účastnit se členské schůze spolku a jejího rozhodování, přičemž každý člen spolku má na členské schůzi jeden hlas.
b) Podávat návrhy, podněty a stížnosti orgánům spolku a žádat jejich projednání.
c) Být informován o činnosti spolku včetně hospodaření, o činnosti představenstva spolku a činnosti revizora spolku.
d) Být volen do orgánů spolku a volit orgány spolku.2) Povinnosti členů spolku:
a) Dodržovat stanovy spolku, zdržet se jednání, které by bylo v rozporu se zájmy spolku.
b) Respektovat a plnit usnesení orgánů spolku.
c) Platit včas případně schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena rozhodnutím členské schůze spolek.
d) Účastnit se členských schůzí spolku.

Čl. VII.
Organizační struktura a orgány spolku

1) Členská schůze spolku:
a) Je nejvyšším orgánem spolku a musí být předsedou spolku svolána minimálně jedenkrát za rok či v případě, že o svolání členské schůze požádá nejméně jedna třetina členů spolku.
b) Nemůže-li členskou schůzi spolku svolat předseda spolku, je oprávněn tuto svolat revizor spolku, nemůže-li ani ten, pak nejméně tři členové spolku společně.
c) Přijímá, s výjimkami uvedenými v těchto stanovách, svá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
d) Je usnášení schopná, je-li přítomna nejméně 1/2 z celkového počtu členů.
e) Projednává a schvaluje výroční zprávu za uplynulé období (kalendářní rok), výsledek hospodaření spolku a případně rozpočet spolku na další období.
f) Volí a odvolává předsedu spolku a revizora spolku a hodnotí jejich činnost.
g) Rozhoduje o stanovení a schvaluje výši členských příspěvků.
h) Schvaluje změnu stanov spolku.
i) Rozhoduje třípětinovou většinou o zrušení spolku.
j) Rozhoduje o případném zřizování komisí spolku.
k) Rozhoduje třípětinovou většinou o vyloučení člena a o přijetí nových členů.

O jednání členské schůze spolku se pořizuje zápis, který podepisuje předseda členské schůze, předseda spolku nebo jím pověřený člen spolku a pořizovatel zápisu z členské schůze spolku.

Za člena, právnickou osobu, vykonává členská práva na členské schůzi statutární orgán nebo jím zmocněný zástupce na základě plné moci. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny a plná moc musí být předložena při zápisu do listiny přítomných před zahájením členské schůze.

2) Předseda spolku:
a) Je statutárním orgánem spolku.
b) Předseda spolku jedná za spolek samostatně.
c) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Pro platnost písemného právního úkonu učiněného jménem spolku je vyžadován podpis předsedy spolku či předsedou spolku písemně pověřeného člena spolku.
d) Vykonává usnesení členské schůze spolku a připravuje výroční zprávy spolku.
e) Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.
f) Předsedu spolku volí členská schůze na dobu pěti let, a to i opakovaně.
g) Předseda spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi spolku, které předkládá na členské schůzi nejméně 1 x ročně zprávu o své činnosti.
h) Předseda spolku může na členské schůzi spolku rezignovat na svou funkci. Záměr rezignovat na funkci je předseda spolku povinen uvést do programu členské schůze, jejímž bodem musí být zároveň volba nového předsedy spolku. Výkon funkce předsedy spolku v případě jeho rezignace končí dnem, kdy proběhla nebo měla proběhnout členská schůze spolku, na jejímž programu byl záměr předsedy spolu rezignovat na svou funkci, uveden.
3) Revizor spolku
a) Je kontrolním orgánem spolku
b) Má právo kontroly jakýchkoliv aktivit spolku.
c) V případě zjištění nedostatku je povinen seznámit s tímto předsedu spolku a navrhnout nápravná opatření k odstranění závadného stavu a kontrolovat výkon nápravy.
d) Revizorem spolku nemůže být předseda spolku.
e) Revizora spolku volí členská schůze na dobu tří let, a to i opakovaně.
f) Revizor spolku za svou činnost odpovídá členské schůzi spolku, které předkládá na členské schůzi nejméně 1x ročně zprávu o své činnosti.
g) Revizor spolku může rezignovat na svou funkci. Svou rezignaci předkládá předsedovi spolku, který ji přijme a svolá nejpozději do 30 dnů od přijetí rezignace členskou schůzi, na které bude zvolen nový revizor spolku. Výkon funkce revizora spolku v případě jeho rezignace končí dnem kdy jeho rezignaci přijal předseda spolku.Čl. VIII.
Zásady hospodaření
1) Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Prostředky na výkon své činnosti získává spolek zejména:
a) Z členských příspěvků, jejichž výši schvaluje členská schůze.
b) Z darů, dotací, grantů a odkazů.
c) Z příjmů z vlastní činnosti.


Čl. IX.
Zrušení spolku

1) Spolek zaniká:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,
c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.
2) Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. X.
Závěrečná ustanovení

1) Ve věcech neupravených těmito stanovami se činnost spolku řídí obecně závaznými právními předpisy.

2) Tyto stanovy byly přijaty členskou schůzí spolku Military Games divize historických vozidel, z.s. na členské schůzi spolku dne 20. Únor 2016.Za správnost znění stanov:
Jaromír Murtinger
předseda spolku
Military Games divize historických vozidel, z.s.
MG DHV 2011
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one